ASSEMBLEA GENERAL ELECTORAL 2019

Share Button

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

Gandia, 11 de novembre de 2019

Atenent a les disposicions establertes en l’Estatut del Consell dels Joves de Gandia, es procedeix a convocar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA amb caràcter ELECTORAL:

DIA: divendres 13 de desembre
HORA: (acreditacions a partir de les 19:30 i fins a la finalització de l’AGO)
- Primera convocatòria a les 20:00 hores.
- Segona convocatòria a les 20:30 hores.
LLOC: Alqueria Laborde, Carretera del Grau / Parc Joan Fuster – Gandia

S’hi tractarà el següent:

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària.
  3. Informe de gestió.
  4. Presentació i aprovació dels pressupostos i les seues bases d’execució.
  5. Ratificació., si s’escau, d’acords presos per la Comissió Permanent.
  6. Elecció de la mesa electoral, si s’escau per incompatibilitat de la mesa moderadora.
  7. Elecció de la nova Comissió Permanent 2019-2021.
  8. Propostes de resolució.
  9. Precs i qüestions.

-S’hi podran acreditar amb vot fins a dos membres per cada entitat membre de ple dret del Consell dels Joves de Gandia; i sense vot dos membres per cada entitat observadora.

-Les propostes d’ordre del dia, mesa moderadora, candidatures a Comissió Permanent i propostes de resolució es podran passar per Registre d’Entrada fins el dia 29 de novembre a les 14:00 hores.

Atentament,

EL PRESIDENT DEL CJG
SERGI CATALÀ PÉREZ

Documentació Assemblea General (desembre 2019)
CONVOCATÒRIA AGO 13.12.19
Sol·licitud de candidatura a Comissió Permanent
Model de candidatura a Comissió Permanent
Certificat d’entitat membre per a la Presidència
Certificat de persona jove no associada per a la Presidència
Certificat d’entitat membre per a la Comissió Permanent
Certificat de persona jove no associada per a la Comissió Permanent