Crear associacions juvenils

Share Button

Crea la teua associació!

Com crear una associació juvenil… sense perdre-us entre normatives?

Per a iniciar aquest procés, és fonamental conèixer i entendre què és una associació juvenil així com les lleis i normatives per les quals es regeix. En aquest apartat intentarem resumir-vos i explicar-vos tot açò perquè no us perdeu pel camí.

1.- Què és una associació juvenil?

Una associació juvenil és un element de participació i expressió important que facilita la integració dels i les joves en la societat. És una entitat en la qual un grup de joves amb edats entre els 14 i els 30, poden dur a terme una activitat compartida per a servir a una mateixa fi.

Les entitats juvenils poden tenir tres àmbits d’actuació geogràfica que, segons ha d’indicar-se en els seus estatuts, podrà ser:

 • Local: si només es van a desenvolupar activitats dins del municipi on s’enclavarà l’associació.
 • Autonòmic: si l’àmbit és una comunitat autònoma.
 • Estatal: si es tracta d’associacions les activitats de les quals i objectius van a desenvolupar-se en tot el país.

2.- Normes que regulen l’associacionisme a la Comunitat Valenciana:

• Estatut d’Autonomia (Art. 41.1.23ª de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril).
• LLEI 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat. Comunitat Autònoma Valenciana (BOE de 13/07/2001).
 Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana
• Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana
• Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana.

3.- Requisits per a constituir l’associació:

Des del moment en què un grup de joves decideix reunir-se per a realitzar activitats sota el denominador d’un mateix interés comú, naix un moviment associatiu. Però legalment, devem:

 • Reunir un mínim de tres persones físiques (entre 14 a 30 anys).
 • Definir la fi de la nostra associació. Una fi comuna, triat voluntàriament i emparat pel Dret i sense ànim de lucre.
 • Celebrar una assemblea constituent en la qual s’acorde constituir l’associació, s’aproven els estatuts i es trie l’òrgan directiu.
 • Estar legalment constituïda i registrada davant l’òrgan competent de l’Administració.

Sin título-24.- Passos per a crear l’associació: 

 a) Elaborar els Estatuts de l’Associació. Model d’estatuts per a una associació juvenil

Els estatuts són el sistema de regles pel qual es regeix l’organització i el funcionament de l’associació. Hauran de contenir com a mínim

- La denominació de l’associació, que haurà de ser idèntica amb l’arreplegada en l’acta fundacional i que no podrà incloure un terme o expressió que induïsca a error o confusió sobre la seva pròpia identitat, o sobre la seva classe o naturalesa, en especial per mitjà de l’adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i semblants propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa. Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que puga crear confusió amb cap altra prèviament inscrita en el registre, ni amb qualsevol altra persona física o jurídica, ni amb entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones físiques, excepte amb el consentiment exprés de l’interessat o els seus successors, ni amb una marca registrada notòria, excepte que se sol·licite pel titular o amb el seu consentiment.

- El domicili i l’àmbit territorial en què haja de realitzar principalment les seues activitats.

- La duració, quan no es constituïsca per temps indefinit.

- Els fins i activitats, descrits de forma precisa.

- Els requisits i modalitats d’admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, en el seu cas, les classes d’estos. Podran incloure les conseqüències de l’impagament de les quotes pels associats.

- Els drets i obligacions dels associats i, si és el cas, de cada una de les seues modalitats.

- Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l’associació.

- Els òrgans de govern i representació, incloent-hi la seua composició, regles i procediments per a l’elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, duració dels càrrecs, causes del seu cessament, forma de  deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i requisits perquè els esmentats òrgans queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d’associats necessària per a poder convocar sessions dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l’orde del dia.

- El règim d’administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l’exercici associatiu.

- El patrimoni inicial i els recursos econòmics de què es podrà fer ús.

- Causes de dissolució i destinació del patrimoni en este supòsit, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l’associació.

b) Elaborar l’Acta Fundacional o de Constitució. Model d’acta fundacional

L’acta ha d’arreplegar la voluntat d’associar-se amb una fi determinada per part de les i els joves que van a constituir l’associació, i haurà d’anar acompanyada de:

 - El nom i cognoms dels promotors/res de l’associació si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques, i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.

- La voluntat dels promotors/res de constituir una associació, els pactes que, si és el cas, hagen establit i la denominació d’aquella que haurà de coincidir amb la que arreplegue els seus estatuts.

- Els estatuts aprovats, que regiran el funcionament de l’associació. El contingut d’aquells serà l’expressat en l’apartat 3 d’este camp d’informació.

- Lloc i data d’atorgament de l’acta, i firma dels promotors/res, o dels seus representants en cas que siguen persones jurídiques.

- La designació dels i les integrants dels òrgans provisionals de govern, aportant una llista dels seus components en un document independent firmat per tots ells en senyal d’acceptació.

c) Inscriure l’associació en el Registre d’associacions de la Generalitat Valenciana

 • REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA

C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4

46018 Valencia

Tel: 012

 per a açò necessiteu la següent documentació:

- En el cas de les persones físiques, document acreditatiu de la seua identitat, degudament confrontat.

- En el cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, una certificació de l’acord vàlidament adoptat per l’òrgan competent d’aquella en què aparega la voluntat de constituir l’associació i formar-ne part, així com la designació de la persona física que la representarà.

-  Si els atorgants de l’acta intervenen a través d’un representant, acreditació de la seua identitat.

 • Dos exemplars originals dels estatuts, firmats per qui indiquen els mateixos estatuts o per totes les persones associades fundadores o per qui exercisca la presidència o la secretaria de l’associació.
 • Abonar la taxa corresponent. Actualment són 40€.

 + Informació ací

 d) Obtenció del NIF

Una vegada registrada l’associació juvenil deu realitzar una sèrie de tràmits de tipus fiscal, com obtenir el NIF.

El NIF és el codi que, en l’actualitat, identifica a l’associació a efectes econòmics i fiscals, i que ha vingut a substituir el CIF després de la reforma introduïda pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. Per a l’obtenció del NIF de l’associació, és necessari presentar en les oficines d’Hisenda: (Model 036)

En el cas de les associacions que no s’hagen registrat obtindran un NIF provisional fins que s’aporten els estatuts originals inscrits.

 • Original i fotocòpia de l’acta fundacional, en document públic o privat, que inclourà l’acord de constitució i els estatuts.
 • Original i fotocòpia del document que acredite la capacitat de representació de qui signa la declaració censal (no serà necessari si figura com a tal en l’escriptura de constitució o en els estatuts)
 • Certificat de la inscripció en el corresponent Registre (Per a l’assignació del NIF definitiu, s’hauran d’aportar l’acord de constitució i els Estatuts que finalment hagen sigut inscrits en el Registre, doncs s’han pogut realitzar algunes modificacions sobre l’acta fundacional inicialment presentada en la sol·licitud del NIF provisional, degudes a requeriments del mateix Registre per a solucionar defectes en la constitució)
 • Fotocòpia del NIF de la persona que signa la declaració censal, que ha de ser un/a representant de l’associació. (Si és el mateix interessat el que compareix davant l’Administració tributària, no serà precisa l’aportació de fotocòpia del NIF, sempre que autoritze als òrgans de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a efectuar la verificació de les seues dades d’identitat)

       

 e) Inscriure l’associació en el cens d’associacions de l’IVAJ.Generalitat Jove:

informació ací

 Contacte Responsable Cens IVAJ: Javier Roselló, 96.310.86.32

 

 Documentació necessària: (Tota la documentació haurà de ser compulsada)

• Fotocòpia de la resolució d’inscripció de l’entitat en el Registre Autonòmic d’Associacions.
• Fotocòpia del NIF de l’entitat.
• Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) del president/a o responsable de l’entitat.
• Fotocòpia dels estatuts de l’entitat visats pel Registre Autonòmic d’Associacions. 
• Còpia de l’acta de Constitució de l’entitat, acompanyada de la composició dels òrgans provisionals de govern.
• Certificat del secretari de l’entitat acreditatiu de l’actual composició de la Junta Directiva. 

Amb tot açò ja tindreu la vostra entitat totalment legalitzada!!!

    DOCUMENTS:

          - Model d’estatuts per a una associació juvenil

          - Model d’acta fundacional

          - Instància per al registre

          - Pagament de la taxa de la Generalitat Valenciana

 

Ara solament vos queda treballar i gaudir d’aquest nou projecte que heu decidit iniciar, i com no, us esperem al Consell dels Joves de Gandia.

Més categoríes: