Sol·licitud d’ingrés CJG

Share Button

Les principals entitats juvenils de Gandia estan coordinades i representades pel Consell dels Joves de Gandia (CJG), plataforma interassociativa juvenil, plural, representativa, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.

Per sol·licitar l’ingrés al CJG primer haureu de seguir els passos per crear l’associació:

Sin título-2

 a) Elaborar els Estatuts de l’Associació.

b) Elaborar l’Acta Fundacional o de Constitució.

c) Inscriure l’associació en el Registre d’associacions de la Generalitat Valenciana

 d) Obtenció del NIF      

 e) Inscriure l’associació en el cens d’associacions de l’IVAJ.Generalitat Jove:

 

Una vegada l’associació ja creada, dita associació EXPOSA:

 • Que l’entitat que represente té la clara voluntat d’incorporar-se al Consell dels Joves de Gandia com a membre de ple dret.
 • Que l’entitat que represente no té finalitat lucrativa.
 • Que l’entitat que represente té un funcionament i estructura interns democràtics.
 • Que l’entitat que represente accepta els Estatuts del Consell dels Joves de Gandia, així com les demés disposicions que li siguen d’aplicació.

 

Documentació necessària:

 • Certificat de l’acrod adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el CJG [Annexe I].
 • Còpia confrontada dels Estatuts de l’entitat.
 • Certificat o còpia confrontada de l’acreditació de l’entitat com a que figura inscrita en el registre corresponent.
 • Relació nominal dels membres de l’òrgan directiu [Annexe II].
 • Còpia del CIF de l’entitat.
 • Certificat de que figura inscrita al cens d’associacions corresponent de l’àmbit d’actuació propi.
 • Certificat del nombre d’associats [Annexe III].
 • Memòria de les activitats dels darrers sis mesos.
 • Certificat de la seu social de l’entitat [Annexe IV]..

 

Sol·licitud d’ingrés CJG [Annexe I, II, III, IV]