Assemblea General Electoral CJG

Share Button

CJG

 

 

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

Gandia, 21 de novembre de 2017

Atenent a l’acord adoptat per la Comissió Permanent del Consell dels Joves de Gandia en data 19 de novembre de 2017, i d’acord amb les competències atorgades per l’Estatut del Consell dels Joves de Gandia, es procedeix a convocar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA amb caràcter ELECTORAL:

DIA: dijous 21 de desembre
HORA: Acreditacions: A partir de les 19:30 i fins a la finalització de l’AGE
Primera Convocatòria: 20:00 hores
Segona convocatòria: 20:30 hores
LLOC: Alqueria Laborde, Carretera del Grau/Parc Joan Fuster – Gandia

S’hi tractarà el següent:

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària.
  3. Elecció de la mesa moderadora.
  4. Informe de Gestió.
  5. Adaptació de l’Estatut del CJG a la nova Llei de Polítiques Integrals de Joventut.
  6. Elecció de la mesa electoral, si s’escau per incompatibilitat de la mesa moderadora.
  7. Elecció de la nova Comissió Permanent 2017-2019.
  8. Propostes de resolució.
  9. Precs i qüestions.

-S’hi podran acreditar amb vot fins a dos membres per cada entitat membre de ple dret del Consell dels Joves de Gandia; i sense vot dos membres per cada entitat observadora.

-Les propostes d’ordre del dia, mesa moderadora, candidatures a Comissió Permanent i propostes de resolució es podran passar per Registre d’Entrada fins el dia 7 de desembre a les 14:00 hores.

Atentament,

EL PRESIDENT DEL CJG
HÈCTOR-JOSEP JUAN BOFÍ

Documentació Assemblea General (desembre 2017)
Assemblea General Desembre 2017.pdf
 Model de candidatura
 Sol·licitud i model de certificat d’entitat
 Model de certificat d’entitat