Comissió Permanent CJG

Share Button

Consell dels Joves de Gandia
Anunci del Consell dels Joves de Gandia sobre informació de la nova composició de la Comissió Permanent per al mandat 2017-2019.

ANUNCI

El Consell dels Joves de Gandia com a màxim òrgan de representació del conjunt de les organitzacions, moviments i de la societat civil juvenil de Gandia, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues funcions i finalitats, és una corporació pública sectorial de base privada regulada per allò que s’estableix a la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

El passat 21 de desembre va tindre lloc l’Assemblea General Electoral del Consell dels Joves de Gandia, per la qual es va triar la seua nova Comissió Permanent, la composició de la qual, d’acord amb el certificat expedit per la Secretaria en data 4 de gener de 2018, i conforme al que s’estableix a l’article 36 de l’Estatut del Consell dels Joves de Gandia és la següent:

Presidència: Hèctor-Josep Juan Bofí
Vicepresidència: Sergi Català Pérez
Secretaria: Eladio Puig Rodríguez
Tresoreria: Cristina Lena Martínez
Vocal: Sarah Hadj Brahim
Vocal: Jael Contreras Márquez
Vocal: Carles Català Pérez
Vocal: Salvador Tamarit Alcúdia
Vocal: Vacant

Gandia, 8 de gener de 2018.—El president, Hèctor-Josep Juan Bofí.

Comissió Permanent i Equip tècnic-1

Més informació d’interès: