REUNIÓ PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE: Sessió extraordinària

Share Button

DATA: 8 de febrer de 2018

Sergi Català Pérez, en qualitat de Vicepresident del Consell dels Joves de Gandia, per acord de l’Assemblea General Electoral del 21 de desembre de 2017, i d’acord amb les funcions i competències atorgades per l’Estatut del Consell, així com les delegacions atorgades per la Comissió Permanent per acord del 3 de gener de 2018, ostentant la Presidència en funcions d’aquest Consell dels Joves de Gandia per abstenció del seu titular, procedisc a convocar als i les membres de la Reunió Plenària d’Entitats Membre a la sessió extraordinària d’aquest òrgan:

LLOC: Sala Polivalent – Alqueria Laborde
DIA: 23 de febrer de 2018
HORA: 20:00 hores en primera convocatòria; 20:30 hores en segona.

ORDRE DEL DIA

  1. - Lectura i aprovació de l’ordre del dia.
  2. - Elecció de la candidatura a cobrir la vacant en la Vocalia de la Comissió Permanent.
  3. - Informe sobre el seguiment del programa de treball de la Comissió Permanent.
  4. - Presentació i aprovació, si s’escau, del programa anual d’activitats per a l’exercici 2018.
  5. - Correcció d’errades en els pressupostos generals per a l’exercici 2018.
  6. - Ratificació del l’aprovació de la normativa interna.
  7. - Convocatòria de pròximes reunions.
  8. - Propostes d’actuació i/o resolució.
  9. - Precs i qüestions.

Sergi Català Pérez
Vicepresident
President en funcions

INFORMACIÓ PER A LA REUNIÓ PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE:
D’acord amb el que s’estableix a l’article 31 de l’Estatut del Consell dels Joves de Gandia, la Reunió Plenària d’Entitats Membre es reunirà amb caràcter ordinari dos vegades a l’any, una durant el mes de març per tancar la memòria anual econòmica de l’any anterior i tota la resta d’assumptes que hagueren quedat pendents a l’Assemblea General de desembre. L’altra Reunió Plenària d’Entitats Membre serà convocada durant la resta de l’any a proposta de la Comissió Permanent.

Donada la situació de que a la passada Assemblea General Electoral de 21 de desembre de 2018 es va aprovar l’informe de gestió del mandat 2015-2017 i la memòria econòmica així com es va aprovar el projecte de pressupostos generals del Consell dels Joves de Gandia per a l’exercici 2018, i tenint en compte que les darreres convocatòries de Reunió Plenària d’Entitats Membre no han comptat amb el quòrum suficient, i que aquest mes de març de 2018 coincideixen les festes falleres i de pasqua, des de la Comissió Permanent reunida en data 28 de gener de 2018, s’ha estimat convenient realitzar aquesta convocatòria, tot i que amb caràcter extraordinari per tal de donar compliment al que s’estableix a l’Estatut, per al darrer divendres de febrer, amb la finalitat de facilitar la major assistència possible als i les membres de la mateixa, així com servir aquesta convocatòria per a donar informació de l’estat d’execució del pla de treball de la Comissió Permanent durant els darrers dos mesos.

Així mateixa informem, que tota la documentació relacionada amb aquesta convocatòria estarà disponible en la secció <<Reunió Plenària>> de la pàgina web del Consell dels Joves de Gandia (www.cjg.es).

També, d’acord amb l’article 29 de l’Estatut del Consell dels Joves de Gandia, formen part de la Reunió Plenària d’Entitats Membre les següents:

- Els i les membres de la Comissió Permanent, que tindran veu, però no vot a excepció d’aquelles que s’acrediten per la seua entitat.
- Una persona representant per cadascuna de les entitats membre de ple dret, d’entre 12 i 30 anys, les quals tindran veu i vot.
- Una persona representant per cadascuna de les entitats membre observadores, les quals gaudiran del dret a veu, però no a vot.
- Totes aquelles persones d’entre 12 i 30 anys, que no representant a cap entitat membre de ple dret, vullguen assistir a la Reunió Plenària d’Entitats Membre gaudint del dret a veu, però no a vot, així com dret a presentar mocions i propostes de resolució, a excepció de la recollida en l’article 50 de l’Estatut.

Així mateixa podran assistir a la Reunió Plenària d’Entitats membre, sense dret a vot, aquelles persones que tinguen la condició de convidades per part de la Comissió Permanent i de les entitats membre del Consell dels Joves de Gandia.

Finalment, i d’acord amb l’article 32 de l’Estatut, es recorda que el quòrum per a la vàlida constitució de la reunió Plenària d’Entitats Membre és de la majoria absoluta de les entitats membre de ple dret del Consell dels Joves de Gandia establert a data de la convocatòria en un total de 22 entitats (la meitat més u del total de 43 entitats membre de ple dret). En cas de no existir quòrum, la Reunió Plenària d’Entitats Membre es reunirà en segona convocatòria mitja hora després de la primera, sent necessari únicament l’assistència d’un terç de les entitats membre de ple dret del Consell dels Joves de Gandia, establert a data de la convocatòria en un total de 15 entitats (un terç del total de 43 entitats membre de ple dret).

Domuments: